เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศ ทราบ
  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

        ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยกำหนดประชุมใหญ่ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ สโมสร กรมช่างทหารอากาศ บางซื่อ

ถ.เตชะวณิชย์   เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

       จึงขอแจ้งให้พี่น้องลูกจ้างได้ทราบ และเชิญมาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการติดสวัสดิการรักษาพยาบาล และ อายุราชการไม่ถึง 25 ปีขอได้รับสิทธิบำเหน็จรายเดือน ทั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนาคือ.-

1. ตัวแทนกระทรวงการคลัง

2. ตัวแทนภาคการเมือง

3. กรมบัญชีกลาง

4. สำนักงบประมาณ

  ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงพลังของลูกจ้างส่วนราชการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมประชุมกันมากๆ เพื่อทำฉันทามติกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนต่อไป...ว่า..เราจะต้องทำเช่นรัย..และเพื่อเป็นการแสดงพลังชอง ลปจ.ทั่วประเทศทีได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบที่รัฐฯยังเพิกเฉยต่อความต้องการของลูกจ้างฯ ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ได้ตามที่พวกเรา

ได้เรียกร้องจากรัฐฯ มาอย่างยาวนาน.....

 หนังสือแจ้งหน่วยงาน ขณะนี้สมาคมฯ ได้ส่งให้หน่วยงานราชการของรัฐทั่วประเทศแล้ว จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกจ้างฯ ได้ช่วยติดตาม ครับ.. สอบถามเพิ่มเติมที่..

087-830 2545 /093-612 7793 /084-384 2187

089-999 0857 /095-509 2281 /085-222 8080

เอกสารโปรดคลิก โหลด 1 ค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/04/2019 เวลา  : 23:01 น. โดย  :
โหลด1 : 1104192301BX5YV1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save