เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน
  เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด่วนที่สุด

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสวนาเรื่องขอแก้ไขความเลื่อมล้ำปัญหาของลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนกรณีขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ  และด้วยเหตุรับราชการมานานแต่อายุราชการไม่ถึง 25 ปี ขอมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จรายเดือน

2. เพื่อให้เจ้าน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร ได้ทราบเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการการเปลี่ยนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ และการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบเรื่องกองทุน กสจ. และ ชพค./ ชพส.

4. เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฯ และให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งให้ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารโปรดโหลดได้ที่ โหลด1 ค่ะ

 
  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/09/2020 เวลา  : 10:59 น. โดย  :
โหลด1 : 2209201059D6X2A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save