เรียน ลูกจ้างที่เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561
  เรื่อง หนังสืออบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด้วย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดฝึกอบรมวิชาชีพสมาชิก ในส่วนของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปี 2561โครงการอบรมวิชาชีพสาขาช่างปูนปั้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม–2 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30น.

กำหนด 3 วัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1. เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้ลูกจ้างได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว

3.  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาให้กับบุคลากรและนักเรียนได้

ในการนี้ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงลูกจ้าง(รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เอกสารโปรดโหลดได้ที่ โหลด 1 ค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/03/2018 เวลา  : 22:21 น. โดย  :
โหลด1 : 2003182221SGYLW1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save